Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. voor Detachering & Flex, Verhuur, Opleidingen en Advisering.

Deze op schrift gestelde leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van goederen en/of diensten door Alert. Artikel 1 Algemeen (Toepasselijkheid)
1. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alert en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Alert zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.
3. De leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die door Alert met een opdrachtgever werden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken door Alert.
4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.
5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Alert.
6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Alert en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
7. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 2 Definities
In deze Algemene leveringsvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1. Opdrachtnemer: Alert B.V. gevestigd aan Heemskesweg 4 in Delfzijl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 02067335. Verder in deze voorwaarden Alert genoemd.
2. Opdrachtgever: Diegene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten of zaken worden afgenomen (feitelijk de klant van Alert). Het gaat hierbij om;
a) Verhuur, verkoop en onderhoud van veiligheidsmiddelen,
b) Detachering & Flex van personeel en Rescue teams,
c) Geven van opleidingen, trainingen, toolboxen en cursussen,
d) Advisering op het gebied van bedrijfsveiligheid. De opdrachtgever kan in deze voorwaarden ook gezien worden als klant.
3. Orderbevestiging: Op schrift gestelde aanvaarding van de reservering door Alert aan de opdrachtgever.
4. Overeenkomst: De tussen Alert en opdrachtgever aangegane overeenkomst, waarop de algemene leveringsvoorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
5. Leveringstermijn: De periode vanaf de begindatum tot en met einddatum, zoals opgenomen in de overeenkomst.
6. Orderbedrag: Het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door de opdrachtgever aan Alert verschuldigd is.
7. Schriftelijk: Door middel van een (digitaal) document, getekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van Alert en/of de opdrachtgever.
8. Goederen en/of diensten: materialen en ontplooide activiteiten die door Alert op basis van het gestelde in de overeenkomst beschikbaar gesteld wordt aan de opdrachtnemer.
9. Cursus/Opleiding/Training: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.
10. Cursist: afnemer (cursist zelf of diens werkgever) van één van de in artikel 2.2c gedefinieerde diensten.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een aanvraag voor de levering van diensten, opleiding en/of materialen kan ingediend worden via de website van Alert (www.wijzijnalert.nl), per E-mail (info@wijzijnalert.nl) of telefonisch via 0596 617761. De aanvrager ontvangt van Alert een bevestiging van de aanvraag waarna Alert met de aanvraag aan de slag gaat.
2. Door de (digitale) bevestiging van de aanvraag stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.
3. De opdrachtgever dient bij de aanvraag volledige en juiste informatie te verstrekken, waarmee Alert in staat gesteld wordt een adequate offerte op te stellen. Alert kan om aanvullende informatie vragen.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever is verzonden aan het door Alert verstrekte email adres.
5. De orderbevestiging wordt geacht een volledige weergave te zijn van alle van toepassing zijnde bepalingen op de overeenkomst.
6. Alert gaat ervan uit dat de opdrachtgever volledig instemt met de inhoud van de orderbevestiging en de daarbij behorende Algemene leveringsvoorwaarden, tenzij opdrachtnemer binnen 3 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk aangeeft zich niet te kunnen verenigen met de bepalingen. Na deze termijn kan de overeenkomst niet meer worden aangepast of ontbonden, tenzij de opdrachtgever schriftelijk met een verzoek tot aanpassing of ontbinding instemt.
7. Alert heeft het recht een aanvraag zonder opgave van redenen te weigeren. Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen van Alert zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Alert gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3. Alert is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Alert daaraan niet gebonden tenzij Alert nadrukkelijk, schriftelijk, anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Alert niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
8. Voor advieswerk met een vastgesteld budget door Alert geldt dat de geoogde vergoeding in fases voldaan moet worden. Dit is 30% bij opdracht (acceptatie van de offerte), 60% bij levering van het eerste conceptdocument of documenten en 10% bij oplevering van het finale document of documenten.
9. Bij alle activiteiten van Alert zullen werkelijk gemaakte uren worden gedeclareerd. Dit betekent dat de in de offerte genoemde vergoeding naar boven en beneden kan worden bijgesteld.
10. Alle prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op een betalingstermijn van 30 dagen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Alert zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Alert zal voor de uitvoering van de overeenkomst een medewerker inzetten, waarvoor de opdracht en de inzet steeds afzonderlijk worden gespecificeerd en vastgelegd middels een uitvoeringsovereenkomst (contract).
3. De ingezette medewerker kan tijdelijk of definitief door Alert vervangen worden indien zich situaties voordoen als ziekte, verlof, studie en andere voorziene en onvoorziene omstandigheden.
4. Werkzaamheden waarbij personeel van Alert wordt ingezet (Detachering & Flex) zullen in beginsel op het terrein van de opdrachtgever worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal zorgdragen voor adequate werkomgeving waar de medewerker kan werken. De medewerker zal de bij de opdrachtgever geldende huisregels in acht nemen. De opdrachtgever zal zorgdragen dat deze huisregels aan medewerker zullen worden medegedeeld. De opdrachtgever zal aan de medewerker die hulpmiddelen verstrekken die voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk zijn.
5. In afwijking op voorgaande bepaling kan de keuze gemaakt worden om werkzaamheden voor de opdrachtgever op kantoor van Alert uit te voeren (administratief werk). Dit gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.
6. Indien in het kader van de opdracht een afwijkend werkadres noodzakelijk wordt dient één en ander te geschieden in overleg met Alert en met instemming van de medewerker.
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Alert het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 8. In elke uitvoeringsovereenkomst (contract) zijn minimaal de volgende punten opgenomen:
o Contactpersoon van de opdrachtgever
o Contactpersoon van Alert
o Naam van de door Alert ingezette medewerker
o Functie van de door Alert ingezette medewerker
o Uurtarief
o Aantal te werken uren per week (eventueel een schatting)
o Ingangsdatum
o Werktijden o Afspraken over overwerk
o Looptijd van de overeenkomst
o Proefperiode, optieperiode en opzegtermijn indien van toepassing
o Aard van de werkzaamheden
o Plaats van uitvoering van de werkzaamheden
o Reiskosten
o Eventuele bijzonderheden o Factuuradres en indien van toepassing Inkoopnummer of een Purchase Order (PO) nummer.

9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Alert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Alert worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alert zijn verstrekt, heeft Alert het recht de uitvoering Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 3 van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
10. Alert is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alert is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Alert kenbaar behoorde te zijn.
11. Indien een opdracht is verstrekt waarbij medewerkers en/of materieel worden ingezet en tijdens, maar niet voordat de afgesproken leveringstermijn start, de opdracht wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, heeft Alert het recht om het volledige bedrag voor die dag in rekening te brengen (zie ook Artikel 6 lid 3).
12. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Alert de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
13. Indien door Alert medewerkers of door Alert ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Contractduur en uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Alert en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen die wordt overschreden, dan kan de opdrachtgever Alert schriftelijk in gebreke te stellen mits de oorzaak van overschrijding bij Alert ligt.
3. Alert heeft het recht om bij overschrijding van de uitvoeringstermijn, waarbij de oorzaak bij de opdrachtgever gelegd kan worden, de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen waarbij de overeengekomen vergoeding opgeëist zal worden ongeacht of de uitvoering van de opdracht tot een goed einde is gebracht (zie ook Artikel 5 lid 11).

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. In het in het vorige lid bedoelde geval kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering wijzigen. Alert zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Alert de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Alert daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Alert geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Alert kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Diensten en werkzaamheden worden door medewerkers van Alert uitgevoerd in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever. Hij zorgt voor een veilige werkomgeving en veilige werkomstandigheden voor de ingehuurde medewerkers van Alert. Iedere aansprakelijkheid van Alert voor schade uit dien hoofde is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van de situaties genoemd in artikel 8.3 en tenzij de schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van Alert of medewerkers (ook derden) waarvan Alert zich heeft bediend.
2. De totale aansprakelijkheid waaronder die voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, met een maximum van € 10.000,-.”
3. Aansprakelijkheid van Alert voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
4. Elke vorm van aansprakelijkheid wegens onopzettelijke schade die toegebracht is door leden van een Rescue team of materieel van een Rescue team tijdens een daadwerkelijke redding van een slachtoffer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
5. De opdrachtgever vrijwaart Alert voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid dan wel andere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of diensten of systemen waaraan door Alert diensten zijn verleend of werkzaamheden aan zijn uitgevoerd.
6. De enige aansprakelijkheid van Alert kan slechts ontstaan bij verwijtbare schade en indien de opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk Alert in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schade oorzaak, en waar de opdrachtgever een redelijke termijn heeft gegund ter correctie van de tekortkoming, waarbij Alert toerekenbaar ook na het verstrijken van de termijn in haar verplichtingen tekort blijft schieten.
7. Indien Alert aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald
8. Voor tekortkomingen voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad) aanvaardt Alert de volgende aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaak beschadiging en wel tot een bedrag van ten hoogste honderd duizend euro (€ 25.000,=) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Deze aansprakelijkheid geldt slechts voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan Alert of aan personen voor wie Alert aansprakelijk is.
9. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Door de opdrachtgever gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Alert, ongeacht de duur van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd. De bepalingen van deze Algemene leveringsvoorwaarden blijven echter onverkort van kracht.
2. De opdrachtgever zal Alert onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, indien het gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op het gehuurde. Indien de opdrachtgever kennis draagt van een mogelijk beslag op het goederen van Alert, dient hij Alert hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien zal de opdrachtgever aan Alert direct mededelen waar de goederen van Alert zich bevinden.
3. Bij beslag bij de opdrachtgever op (een deel van) goederen van Alert, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Alert.
4. Worden om wat voor reden dan ook goederen van Alert niet geretourneerd, dan blijft ook na het verstrijken van de leveringstermijn de huur doorlopen en worden hiervoor rekeningen verstuurd. Het verschuldigde huurbedrag moet door de opdrachtgever voldaan worden totdat de gehuurde goederen zijn geretourneerd of totdat de overeengekomen aanschafprijs is betaald. Zodra de overeengekomen aanschafprijs door de opdrachtgever is voldaan beschouwt Alert het vermiste materiaal als het eigendom van de opdrachtgever en wordt de huur gestopt.


Artikel 10 Intellectueel eigendom
1. Voor zover de opdrachtgever via Alert, of de door haar bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde medewerker(s), intellectuele eigendomsrechten verkrijgt dan zullen deze rechten aan het einde van de opdracht en nadat de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, geacht te zijn overgedragen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.2, aan opdrachtgever, met dien verstande dat Alert een onbeperkt gebruiksrecht behoudt. Waar nodig zal Alert zich inspannen om er voor te zorgen dat indien opdrachtgever daarom verzoekt, bedoelde rechten expliciet aan opdrachtgever worden overgedragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan Alert verschuldigde verplichtingen heeft voldaan.
2. Voor door Alert ontwikkelde auteursrechtelijk beschermde werken die bij de verlening van diensten of de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt berusten de rechten bij Alert en verkrijgt de opdrachtgever een alleen aan haar toekomend onbeperkt gebruiksrecht. 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventueel te sluiten licentie overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van eventueel auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken modellen en uitvindingen en intellectuele eigendomsrechten die bij de dienstverlening en de uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt en vrijwaart Alert en haar medewerkers voor de gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden.
4. Alert en haar medewerkers beschermen intellectueel eigendom van de opdrachtgever. Indien nodig zullen zij er gebruik van maken bij de uitoefening van hun toegewezen taak, maar er zal zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever niets mee buiten het bedrijf van de opdrachtgever worden gebracht.
5. Alert behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Tarieven en betaling

1. Alle op de website en in folders aangegeven tarieven zijn excl. 21% BTW. 2. Normaal gesproken worden betalingen aan Alert gedaan op basis van facturatie door Alert. Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien de opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
3. Alert brengt vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag waarop het volledige orderbedrag betaald is, een rente in rekening gelijk aan de wettelijke rente plus 10% per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag. Indien sprake is van verzuim en de opdrachtgever niet redelijkerwijs meewerkt aan het voldoen van de betalingsverplichting, zal Alert een incassoprocedure opstarten. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 12 Prijzen
Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 5
1. De opgegeven prijzen goederen en diensten van Alert zijn prijzen in euro's en exclusief BTW. Prijzen van lesmateriaal voor opleidingen en cursussen zijn eveneens exclusief BTW.
2. De prijzen zoals Alert deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang de leveringstermijn een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs voor de betreffende overeenkomst. 3. Lid 2 is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 13 Vergoedingen
1. De opdrachtgever is aan Alert verschuldigd een vergoeding gelijk aan het aantal door de medewerkers van Alert aan de diensten of werkzaamheden bestede uren vermenigvuldigd met het tussen opdrachtgever en Alert overeengekomen uurtarief, dan wel de overeengekomen prijs, vermeerderd met de door de medewerkers gemaakte kosten die ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. Van de bepaling van deze vergoeding kan in overleg met opdrachtgever uitdrukkelijk worden afgeweken.
2. Werkzaamheden die naar het oordeel van Alert geen onderdeel uitmaken van de door Alert aanvaarde opdracht (scope) en door de opdrachtgever worden opgedragen aan een medewerker zullen altijd worden vergoed op basis van de door Alert gehanteerde tarieven per tijdseenheid.
3. Opdrachtgever zal de aan hem ter beschikking gestelde urenregistratie formulieren onmiddellijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen, controleren en eventueel vergezeld van opmerkingen tekenen. Indien de formulieren niet tijdig zijn getekend of geen aanmerkingen zijn gemaakt, staat daarmee de juistheid van het aantal opgegeven uren vast. Blijkt later aantoonbaar een fout te zijn gemaakt, hetgeen uitsluitend ter beoordeling van Alert staat, dan zal overleg plaatsvinden ter oplossing van het gerezen geschil. Mocht dit minnelijk overleg niet in een oplossing van het gerezen geschil resulteren, geldt dat de geschillenregeling van artikel 25 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.
4. Bij alle prestaties, waaronder in ieder geval uren wordt verstaan, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan, verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke opleveringen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging dan wel de overeenkomst vermeld. De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever betaald te zijn.
5. Indien een der partijen een essentieel deel van haar verplichting(en) toerekenbaar niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de andere partij het recht de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel zekerheden te vragen, onverminderd het recht op nakoming van de aangegane verplichtingen en de overige rechten.
6. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeenkomen.
7. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Alert, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8. Tarieven gelden voor werkzaamheden gedurende kantooruren (7:00-18:00) op werkdagen (kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht). Indien op verzoek van opdrachtgever buiten de genoemde kantooruren werkzaamheden worden verricht zal een toeslag op het tarief in rekening worden gebracht. De volgende toeslagen zijn van kracht: o Voor de uren tussen 18:00 en 7:00 uur geldt een toeslag van 30%. o Voor uren op zaterdag geldt een toeslag van 50% o Voor zon- en feestdagen geldt een toeslag van 75% De hier genoemde tarieven zijn een indicatie. Voor de actuele tarieven moet de offerte worden geraadpleegd of moeten de tarieven worden nagevraagd bij Alert.
9. De uurtarieven zijn inclusief reiskosten tot maximaal 50 kilometer enkele reis woon-werkverkeer en het gebruik van de standaard PBM’s als werkkleding, veiligheidshelm, -bril en -schoenen. Afwijkingen hierop zullen in nader overleg worden overeengekomen.
10. Daar waar in de overeenkomst sprake is van variabele kosten, zullen die op basis van nacalculatie achteraf in rekening worden gebracht.
11. De in de uitvoeringsovereenkomst(en) genoemde uurtarieven kunnen telkens per 1 januari van elk jaar worden herzien, tenzij overheidsmaatregelen tussentijdse aanpassing noodzakelijk maken. Indien per 1 januari van een jaar een functie minder dan drie maanden van kracht is geweest, zal de uurtariefherziening niet eerder kunnen plaatsvinden, dan op de datum waarop de uitvoeringsovereenkomst wel drie maanden van kracht is geweest.
12. Indien een medewerker van Alert aantoonbaar werkzaamheden gaat verrichten die behoren bij een hogere functie, zal worden getracht vanaf dat moment het tarief te verhogen, behorende bij die hogere functieklasse. Het één en ander zal geschieden conform de door Alert ter beschikking gestelde tarieven welke telkens per 1 januari zal worden aangepast tenzij overheidsmaatregelen tussentijdse aanpassing noodzakelijk maken.
13. De vergoeding, en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
14. Indien Alert met de opdrachtgever een vaste vergoeding of uurtarief overeenkomt, is Alert niettemin gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of tarief wanneer er sprake is van een functieverandering Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 6 van de in de overeenkomst vernoemde werknemer. Tarieven kunnen in overige gevallen enkel en alleen per nieuw kalenderjaar en conform de prijsindexering van lonen aangepast worden.
15. Alert mag de vergoeding verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Alert, dat in redelijkheid niet van Alert mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.
16. Alert zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de vergoeding of tarief schriftelijk kenbaar maken. Alert zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
17. Indien opdrachtgever de door Alert kenbaar gemaakte verhoging van de vergoeding of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Alert genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Tot dan gemaakte uren zullen tegen het oorspronkelijke tarief verrekend worden.

Artikel 14 Betaling
1. Na acceptatie van de offerte door de opdrachtgever is de opdrachtgever het gehele bedrag, conform de offerte, aan Alert verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Alert, tenzij anders (schriftelijk) is afgesproken. Indien sprake is van termijnbetaling zijn bedragen later opeisbaar.
2. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld (gebruikelijk is 30 dagen). Afwijken van dit lid (Artikel 10 Lid 2) is alleen toegestaan met toestemming van Alert.
3. Betaling in termijnen is mogelijk mits dat in overleg met Alert bij de aanvraag wordt aangegeven.
4. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Wanneer de vergoeding niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Alert gerechtigd boven het verschuldigde bedrag, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Alert op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Alert heeft het recht, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling te weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Alert kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 24 (vragen en klachten) en 25 (geschillenregeling) bepaalde, zal Alert het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
9. Indien een cursist, of diens werkgever, bij de aanmelding aangeeft het studiemateriaal via Alert te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst.
10. De cursist die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar giro/bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 15 Oplevering
1. Werkzaamheden waarbij Alert verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van Alert leiden worden altijd uitgevoerd overeenkomstig de door Alert gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, als in de offerte omschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De verdeling in fasen zal worden omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomsten.
2. De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie vindt altijd plaats middels een schriftelijke mededeling van Alert aan de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van opdrachtgever. Controle door de opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan Alert.

Artikel 16 Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijkerwijs door Alert gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien Alert hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 7 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17 Beëindiging van de overeenkomst
1. De opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de opdrachtgever verschuldigde kosten of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst (mits de activiteiten van Alert niet beginnen binnen de termijnen die genoemd zijn in de offerte) heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
3. Bij langdurige detachering van personeel geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand.
4. Indien geen termijn voor de duur van de overeenkomst is overeengekomen dan wel de overeenkomst naar haar aard niet door volbrenging eindigt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een termijn van minimaal één maand.
5. Alert kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of in- dien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoegingen van ondernemingen. Alert zal wegens deze beëindiging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
6. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dat wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of opdrachtgevers waarvan Alert personeel of zaken betrekt, dan wel ziekte van medewerkers die bij de uitvoering van diensten of het verrichten van werkzaamheden zijn ingeschakeld.
7. Indien één der partijen één of meer bepalingen van de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt na daartoe te zijn gesommeerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de wederpartij, indien door wederpartij surseance van betaling wordt aangevraagd of hij in staat van faillissement geraakt, is de andere partij gerechtigd om, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter, deze overeenkomst en de daarmee samenhangende uitvoeringsovereenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht op vergoeding van de door haar die ontbinding of door de gebeurtenissen die daartoe aanleiding gaven geleden schade.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Alert, zal Alert in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
9. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Alert extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht mits de opdrachtgever verantwoordelijk kan worden gesteld voor het opzeggen door Alert.
10. Alert is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
o Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
o Na het sluiten van de overeenkomst Alert ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
o In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
o Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
11. Alert is gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alert op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Alert de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 13. Alert behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Contractverlenging
1. Indien opdrachtgever verlenging van enige contractperiode wenst, dan dient zij Alert voor de beëindiging van de periode schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen, waarbij Alert zich het recht voorbehoudt geen gevolg aan dit verzoek te geven.
Door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Alert, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Alert zal deze informatie alleen gebruiken om de opdrachtgever te (blijven) informeren over de opdracht of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Alert zich aan de eisen zoals deze in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn vastgesteld. 2. Alert gaat er van uit dat de opdrachtgever eveneens een soortgelijke vertrouwelijkheid in acht neemt. 3. Medewerkers van Alert zorgen er voor dat bij andere opdrachtgevers geen namen van eerdere opdrachtgevers of diens medewerkers worden genoemd waarbij het imago van een eerdere opdrachtgever of diens medewerkers zou kunnen worden beschadigd.

Artikel 20 Geheimhouding
1. Alert en de opdrachtgever verplichten zich om alle bij de verlening van diensten en de uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde (rechts- )personen een geheimhoudingsverplichting op te leggen. Ieder der partijen verplicht zich om alle informatie van vertrouwelijke aard die voor en na het aangaan van de overeenkomst tussen partijen is uitgewisseld geheim te houden.
2. Beide partijen verplichten zichzelf een geheimhoudingsverplichting op te leggen tot 1 jaar na beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Alert gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Alert zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan ‘recht van verschoning’, dan is Alert niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 Non concurrentiebeding
1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Alert met de medewerker of andere in opdracht van Alert handelende personen, genoemd in de uitvoeringsovereenkomst een arbeidsovereenkomst te sluiten of anderszins direct of indirect gebruik te maken van zijn of hun diensten voor zover het betreft werkzaamheden soortgelijk aan die in de overeenkomst, zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als gedurende één jaar na afloop daarvan.
2. Bij overtreding van de verplichtingen die in het voorgaande artikel zijn beschreven, verbeurt de nalatige partij aan de ander een direct opeisbare boete van 50.000 euro per overtreding, vermeerderd met 5.000 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en heeft Alert onverminderd het recht een volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Artikel 22 Monsters en modellen
1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het slechts als aanduiding beschouwd om te laten zien wat men zou kunnen verwachten, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product exact met het voorbeeld zal overeenstemmen.

Artikel 23 Overmacht
1. Alert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien haar dit onmogelijk is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar risico komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Alert geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alert niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Alert worden daaronder begrepen.
3. Alert heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alert haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Alert ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alert gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 24 Vragen en klachten
1. Alert streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de opdracht binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de vraag. Brieven en e-mails die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Alert per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de opdrachtgever binnen 24 uren na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na facturering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Alert. De ingebrekestelling dient een zo Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 9 gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Alert in staat is adequaat te reageren. Alleen dan zal Alert de klacht in behandeling kunnen nemen. Alert adviseert de opdrachtgever om de klacht per brief of per e-mail te versturen. Alert zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten ter zake verliest. 3. Indien een klacht gegrond is, zal Alert de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Alert slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 27. 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 25.

Artikel 25 Geschillenregeling
1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is. 2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen indien nodig aanhangig worden gemaakt bij de ‘Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken’, Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Telefoon: 070 310 53 10. Website: www.degeschillencommissie.nl.
3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 bij Alert heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor de in behandeling nemen van een geschil door de geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
6. Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Alert aan deze keuze gebonden.
7. Wanneer Alert een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de opdrachtgever schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Alert kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan een gewone rechter (via de rechtbank in Groningen) voor te leggen.
8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies wat door beide partijen geaccepteerd zal moeten worden.

Artikel 26 Toepasselijk recht
1. Op de door Alert gesloten overeenkomsten en de door Alert gedane aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. Alert houdt onverminderd het recht om geschillen voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland of de geschillencommissie zoals genoemd in artikel 25.

Artikel 27 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is tot aan het moment dat de overeengekomen werkzaamheden zijn afgerond aansprakelijk voor alle mogelijke schade en/of letsel aan mensen en materieel van Alert. Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van gehuurde materialen, vermissing en/of diefstal.
2. Goederen die door Alert medewerkers mee genomen worden om hun werk uit te kunnen oefenen op een wijze zoals Alert voor ogen staat, zijn vrijgesteld van hetgeen in artikel 27 lid 1 is genoemd.
3. Indien er sprake is van schade aan goederen, zoals vermeld in artikel 27 lid 1, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle kosten voor reparatie, reiniging, transport en vervanging.
4. Schade door beschadiging en/of bevuiling van gehuurde goederen, maar ook vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan Alert gemeld te worden.
5. Bij vermissing en/of diefstal van gehuurde goederen dient de opdrachtgever de dagwaarde + 10% van de gehuurde goederen volgens de op dat moment geldende prijs aan Alert te vergoeden.
6. De opdrachtgever vrijwaart Alert volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van gehuurde goederen.
7. In alle bovenstaande gevallen is de opdrachtgever gehouden aan de betaling van de huur voor gehuurde goederen over de overeengekomen huurtermijn.
8. Het is de opdrachtgever verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.
9. De gehuurde goederen zijn door Alert niet verzekerd. De opdrachtnemer dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.
10. Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met de gehuurde goederen geheven, zijn voor rekening van opdrachtgever, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

Aanvullende voorwaarden Verhuur
Artikel 28 Levering

1. Het leveringsdocument is een document waarin het gehuurde en alle losse onderdelen, behorende bij het gehuurde, worden opgesomd. Het document wordt ook wel ‘opdracht bon’ genoemd.
2. Levering kan plaatsvinden op twee manieren:
a) De huurder haalt het gehuurde materiaal op bij de vestiging van Alert; b) Alert levert het gehuurde materiaal af op een door de huurder aangegeven locatie. De transportkosten voor bezorgen en halen komen voor rekening van de huurder.
3. Levering van gehuurde goederen van Alert vindt plaats op de datum en het tijdstip zoals schriftelijk overeengekomen.
4. Levering vindt enkel plaats aan diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Levering vindt plaats nadat de betaling van de van toepassing zijnde waarborgsom heeft plaatsgevonden;
6. De huurder dient zich bij levering van de materialen expliciet akkoord te verklaren met de kwaliteit en toepasbaarheid van het gehuurde. Hiertoe ondertekent de opdrachtnemer ter plaatse een leveringsdocument, waarin vastgelegd is welke materialen beschikbaar gesteld zijn door Alert. Met de ondertekening van het leveringsdocument wordt het gehuurde geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden dienen binnen één dag na de aflevering van de materialen schriftelijk bij Alert te worden gemeld. Indien deze termijn is verstreken, vervalt de aansprakelijkheid van Alert.
7. Indien sprake is van levering van ondeugdelijke en/of onjuiste materialen door Alert, zullen deze op kosten van de Alert worden hersteld en/of vervangen. Deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op de gehuurde materialen en de eventuele transportkosten. De overige kosten die verband houden met de vervanging zijn voor rekening van de huurder. De bewijslast van de eventuele ondeugdelijkheid en/of onjuistheid berust bij de huurder.

Artikel 29 Gebruik van het gehuurde
1. Vanaf het moment van levering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
2. De huurder zal goed zorg dragen voor het gehuurde, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de voorschriften.
3. Bij de levering ontvangt de opdrachtnemer een duidelijke gebruiksinstructie. Deze instructie is in de vorm van een geschreven handleiding en/of een mondelinge instructie.
4. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
5. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn voor het veilig gebruik van het gehuurde.

Artikel 30 Aansprakelijkheid bij huren
1. De huurder is tot aan het moment dat gehuurde goederen weer door Alert in ontvangst zijn genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed. Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal.
2. De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in artikel 30 lid 1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten.
3. Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan Alert gemeld te worden.
4. Bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient de opdrachtnemer de dagwaarde + 10% van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijs aan Alert te vergoeden.
5. De huurder vrijwaart Alert volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.
6. In alle bovenstaande gevallen is de huurder gehouden aan de betaling van de huur over de overeengekomen huurtermijn.
7. Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.
8. Het gehuurde is door Alert niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s dekt.
9. Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van de huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 31 De waarborgsom
1. Alert is gerechtigd per huurovereenkomst een waarborgsom in rekening te brengen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. De hoogte van de waarborgsom wordt vastgesteld door Alert.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de waarborgsom voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van Alert zoals die is vermeld in offertes en afleverbonnen. Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 11 3. De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. 4. Alert zal de waarborgsom aan de opdrachtnemer terugbetalen, indien vastgesteld is dat de opdrachtnemer aan alle verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde volledig en in goede staat heeft teruggebracht.
5. Alert behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties, vervanging en reiniging.

Artikel 32 Retourbezorging
1. Het gehuurde dient op de overeengekomen datum geretourneerd te worden door de opdrachtnemer. Dit kan op twee manieren: a) De huurder brengt het gehuurde op het overeengekomen tijdstip terug bij de vestiging van Alert. b) Alert haalt het gehuurde op een overeengekomen tijdstip en locatie bij de huurder. De transportkosten komen in dit geval voor rekening van de huurder.
2. Retournering kan enkel plaatsvinden door diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Het gehuurde dient zonder gebreken geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing en/of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.
4. Alert controleert de retour geleverde goederen op volledigheid met behulp van het leveringsdocument dat de opdrachtnemer bij de levering heeft ontvangen. Vervolgens inspecteert Alert of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform artikel 30.
5. Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, worden de kosten conform artikel 30 in rekening gebracht. 6. Het gehuurde dient schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is Alert genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.

Aanvullende voorwaarden Opleidingen
Artikel 33 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De cursist, of diens werkgever, schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de aangevraagde modules.
2. Inschrijven voor een cursus kan telefonisch (0596 617761) of per e-mail (info@wijzijnalert.nl).
3. Na ontvangst van een cursusaanvraag is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.
4. De inschrijving wordt pas definitief: a) wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan. b) wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.
5. Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

Artikel 35 Examens
1. De cursist, of diens werkgever, dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanlevering van de voor het examen benodigde gegevens van de cursist. Alert zal aangeven welke gegevens benodigd zijn.
2. Niet tijdig aanleveren van de benodigde gegevens kan betekenen dat de cursist niet aan het examen deel kan nemen. In dit geval worden de examenkosten onverminderd in rekening gebracht.
3. Indien een examen door derden wordt afgenomen zal Alert dit tijdig bij de examinerende instantie aanmelden.

Artikel 36 Annulering cursus (door cursist) Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 12
1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 17.2), de volgende annuleringsregeling:
a) annulering vóórdat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
b) bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is de cursist, of diens werkgever, 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c) bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de cursist, of diens werkgever, 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
d) bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is de cursist, of diens werkgever, 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
e) bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is de cursist, of diens werkgever, de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
f) na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
4. Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist Alert schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:
a) overmacht kan worden aangetoond met bewijzen en/of verklaringen
b) het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
c) de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
d) de vervangende cursus doorgang vindt; e) de nieuwe cursus maximaal één jaar na startdatum van de uitgestelde cursus begint.
5. Indien cursist, of diens werkgever, van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de vervangende lessen of cursus schriftelijk of per e-mail aan Alert door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-; Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 37 Levering lesmateriaal
1. Alert levert het lesmateriaal tijdig aan de cursist, of diens werkgever. Het bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het door de cursist, of diens werkgever, opgegeven adres of in het leslokaal uitgedeeld.
2. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Alert vervangen, indien dit aan Alert toe te rekenen is.
3. De cursist krijgt het door Alert verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld (veelal een onderdeel van het cursusgeld) is voldaan.
4. Copyright van alle door Alert gebruikte lesmateriaal en examens berust bij de uitgever van het lesmateriaal zoals vermeld in het lesmateriaal zelf. 5. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal zelf terug te zenden.
6. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig artikelen 17.2 en 17.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Alert betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
7. In geval van ontbinding overeenkomstig de artikelen 17.2 en 17.3 dient de cursist, of diens werkgever, eventueel van Alert ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Alert terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist, of diens werkgever. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist, of diens werkgever.
8. Indien de cursist, of diens werkgever, een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit artikelen 17.2 en 17.3 wordt, zonder dat een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Alert aan de cursist, of diens werkgever, van rechtswege ontbonden.
9. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 17.2 bestaat, als de cursus door Alert met instemming van de cursist, of diens werkgever, is begonnen voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Aanvullende voorwaarden Detachering & Flex
Artikel 38 Algemene zaken betreffende Detachering & Flex
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij door Alert Mangatwachten, Gasmeetkundigen, Brandwachten, Rescue teams en/of Veiligheidskundigen worden geleverd. Uitdrukkelijk is de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Alert en de opdrachtgever. 2. Alle aanbiedingen van Alert zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven en/of overeengekomen.
3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en zullen de opdrachtgever en Alert in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen.
4. Opdrachtbevestigingen worden geacht juist en volledig te zijn, tenzij de opdrachtgever binnen 10 dagen na verzending maar uiterlijk de dag voorafgaande aan de uitvoering van de verplichtingen door Alert Algemene leveringsvoorwaarden van Alert B.V. pagina 13 schriftelijk te kennen geeft dat de bevestiging niet correct is. Door de opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand.

Artikel 40 Verplichtingen
1. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk aangegeven houden de verplichtingen van Alert, voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, in dat Alert de opdrachtgever diensten zal (laten) verlenen om de door de opdrachtgever aangegeven werkzaamheden te laten uitvoeren door medewerkers van, of namens Alert. Alert neemt op zich in te spannen de diensten en/of de werkzaamheden in overeenstemming met de schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken met zorg uit te (laten) voeren.
2. Alert heeft de mogelijkheid om de medewerkers, die de diensten verlenen dan wel de werkzaamheden bij opdrachtgever uitvoeren, naar eigen inzicht te vervangen door medewerkers van gelijk opleidings- en ervaringsniveau.
3. Indien het opleidingsniveau van de beoogde medewerker afwijkt van wat redelijkerwijs verwacht mag worden zal Alert de opdrachtgever toestemming vragen voor de inzet van deze minder gekwalificeerde medewerker. 4. In verband met de uitvoering van eventuele garantie- en/ of service werkzaamheden uit eerdere opdrachten, garandeert Alert behoudens in geval van overmacht slechts de beschikbaarheid van medewerkers voor 80 (tachtig) % van een normale werkweek. Onder normale werkweek wordt een werkweek van 40 uur verstaan.
5. Wijzigingen van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten is slechts mogelijk na een schriftelijk akkoord door Alert.
6. Bij de werkzaamheden dan wel de diensten die Alert verricht zijn de tijdseenheden, gedurende welke de medewerkers voor de opdrachtgever beschikbaar worden gehouden en in staat zijn de diensten dan wel de werkzaamheden te verrichten, uitgangspunt voor de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan Alert, overeenkomstig de door Alert gehanteerde tarieven dan wel de overeengekomen tarieven.

7. Het risico en de verantwoordelijkheid voor het tijdig ter beschikking stellen van een werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur aan Alert medewerkers is voor de opdrachtgever, en de daarbij behorende kosten worden door opdrachtgever gedragen (tenzij anders overeengekomen). Zo nodig zal in de overeenkomst met opdrachtgever nader worden gedefinieerd wat onder werkplek, informatie, apparatuur en programmatuur is te verstaan. Opdrachtgever is gehouden, indien medewerkers van Alert op een locatie van opdrachtgever werkzaam zijn, om alle verplichtingen voortvloeiende uit de Arbowetgeving en richtlijnen na te komen en Alert voor eventuele aanspraken uit dien hoofde te vrijwaren