Alert locatie met omgeving

Is een BHV-plan verplicht voor organisaties?

14 januari 2022

Benodigdheden voor een effectieve BHV-organisatie. Volgens de Arbowet dient elk bedrijf effectieve maatregelen te treffen om veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken. Het inrichten en opleiden van een BHV-organisatie is hierbij verplicht.

Omdat deze organisatie op verschillende manieren ingericht kan worden, is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Om de BHV-organisatie vorm te geven en het aantal BHV’ers te bepalen, moet er rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen.

Als directeur of eigenaar van een bedrijf is het toegestaan om zelf als BHV’er op te treden. In geval van afwezigheid is het wel van belang dat er altijd iemand kan optreden als BHV’er.

Om dit beleid te structureren wordt er een BHV-plan opgesteld. Hierin staat beschreven welke uitrusting er aanwezig is en hoeveel BHV’ers er benodigd zijn.

De wetgever verplicht organisaties niet om dit op papier te zetten, maar het is zeker nuttig om in kaart te brengen. Het BHV-plan laat op een overzichtelijke manier zien dat BHV’ers over de juiste opleiding en uitrusting beschikken, en dat er voldoende BHV’ers aanwezig zijn. De Arbowet bevat wel enkele artikelen waarmee indirect de link gelegd kan worden naar een verplichting.

Een adequaat opererende BHV-organisatie is van groot belang voor continuïteit in de bedrijfsvoering. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Gezond en Veilig Werken (RIE G&V W) (voorheen Arbo RI&E) is het uitgangspunt voor het bepalen van de omvang en inrichting van de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Uit de RIE G&V W komen de aanwezige risico’s en de mogelijke restrisico’s en maatgevende factoren naar voren. Het is de basis waarop beoordeeld wordt wat het huidige niveau van brandveiligheid is en welke verbeteringen wenselijk dan wel noodzakelijk zijn. Dit op zowel bouwkundig, installatietechnisch als organisatorisch (BIO) vlak. Bedrijfshulpverlening (organisatorisch) moet zijn voorbereid op incidenten die kunnen optreden als gevolg van de restrisico’s en vormt daarmee het sluitstuk van het Arbobeleid.

Wat zegt de Arbowet?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een BHV-plan. Echter is een werkgever verantwoordelijk om maatregelen te treffen ten behoeve van gezond en veilig werken en maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie (Art 3, lid 1 E, Arbowet). Het (laten) opstellen van een BHV-plan kan hiertoe bijdragen. Er is geen wetgeving die eisen stelt aan de inhoud en vorm van het BHV-plan.

Uit een aantal artikelen uit de Arbowet blijkt dat organisaties effectieve veiligheidsmaatregelen dienen te treffen:

Artikel 3 lid 1

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

  1. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties; 

Deze doeltreffende maatregelen kunnen bijvoorbeeld in kaart worden gebracht met een BHV-plan. Een BHV-plan bevat veiligheidsprocedures en werkinstructies voor de beheersing van incidenten en calamiteiten door de BHV-organisatie. NEN 8112:2017; Bedrijfsnoodorganisatie en Bedrijfshulpverlening is een goede leidraad om deze risico’s en factoren om te zetten in een passende BHV-organisatie. Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet:

  • Alarmeren en ontruimen van het gebouw;

  • Bestrijden van brand;

  • Beperken van de gevolgen van incidenten en calamiteiten.

Geïntegreerd in het BHV-plan zijn ook een plan voor onderhoud van veiligheidsmiddelen en -materialen en een opleidingsplan waarin scholing van de BHV’ers wordt bijgehouden. Wanneer een bedrijf meerdere vestigingen heeft, kunnen de gegevens van al deze locaties worden verwerkt in één plan. Dit wordt een Masterplan genoemd.

Artikel 15 lid 3

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

De aanwezigheid van een ontruimingsplan is wel verplicht voor organisaties. Hierin worden de operationele procedures beschreven en is verplicht vanuit het Bouwbesluit bij een BMI, en vanuit de Arbowet indirect als hulpmiddel om succesvol te kunnen ontruimen.

Conclusie

Het BHV-plan is niet wettelijk verplicht, maar het nemen van doeltreffende maatregelen, het inrichten en opleiden van een BHV-organisatie implementeer en stel je veilig met behulp van een BHV-plan.

Meer weten over het opstellen van een BHV-plan of het inrichten van een BHV-organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact met ons op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op